DORADZTWO TECHNICZNE

POMOC W PRZYGOTOWANIU INWESTYCJI

 • wsparcie merytoryczne w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych
 • sporządzenie planu BiOZ
 • sporządzanie kosztorysów i wycen budowlanych

POMOC NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

 • kontrolowanie poprawności i jakości wykonania robót budowlanych
 • opinie techniczne dotyczące określenia zgodności wykonania robót z przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowalnej
 • odbiory i sprawdzenia robót budowlanych
 • doradztwo przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • pomoc w odbiorach mieszkań lub robót od deweloperów
 • doradztwo w optymalizacji kosztów i dobór rozwiązań alternatywnych
 • prowadzenie książki obmiarów
 • inwentaryzacje robót budowlanych

POMOC PRZY KOŃCZENIU INWESTYCJI

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • opinie techniczne dotyczące określenia zgodności wykonania robót/budowy z przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowalnej
 • sporządzanie kosztorysów: powykonawczych, zamiennych
 • weryfikacja kosztorysów budowlanych
 • sprawdzenie zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem
 • inwentaryzacje robót budowlanych

POMOC W UTRZYMANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 • przeprowadzanie i pomoc w przeprowadzaniu obowiązkowych kontroli okresowych budynków
 • zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • sporządzanie kosztorysów: na remonty oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów budowlanych
 • doradztwo w zakresie optymalnego i wymaganego prawem utrzymania i remontów obiektów budowlanych