Kierownikiem budowy może być tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz należeć do izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia kierownika budowy. Na każdej budowie musi być kierownik budowy lub  osoba która będzie kierowała robotami budowlanymi.

Zgodnie z Art. 22. oraz 23. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414  (z późniejszymi zmianami)

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY TO:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
 2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

KIEROWNIK BUDOWY MA PRAWO:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

 

DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY NIE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO:

 • wsparcie merytoryczne w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych;
 • sporządzenie planu BiOZ;
 • pomoc w doborze wykonawców robót budowlanych oraz opiniowanie lub przygotowanie umów na roboty budowlane;
 • opinie techniczne;
 • sporządzanie kosztorysów: inwestorskich, powykonawczych, zamiennych;

 

Więcej szczegółów w zakładce: DORADZTWO TECHNICZNE

 

Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

 

!!! Kierownik budowy to również kierownik rozbiórki!!!

Ważne: przy budowie, odbudowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu, rozbiórce i robotach budowlanych w większości przypadków nałożony jest obowiązek (przez ustawę Prawo Budowlane lub przez właściwy organ) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy lub nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.