KOSZTORYSY INWESTORSKIE

Wykonywane są przez Inwestora – Zamawiającego dla określenia wartości kosztorysowej robót budowlanych. Są podstawą oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zamawiający jest zobowiązany do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Szczegółowe zasady sporządzania tychże kosztorysów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych.

W kosztorysach inwestorskich nie uwzględnia się podatku VAT.

Kosztorysy inwestorskie sporządza się zawsze w przypadku zamówień publicznych metodą kalkulacji uproszczonej. Tylko w przypadku braku na rynku cen jednostkowych robót należy sporządzić ich kalkulację szczegółową – na podstawie jednostkowych nakładów rzeczowych, cen czynników produkcji oraz kosztów pośrednich i zysku.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.