KOSZTORYSY ZAMIENNE

Przygotowywane są przez Wykonawcę dla określenia zmiany ceny ustalonej w umowie. Wykonuje się je zwykle gdy zostają wprowadzane zmiany w dokumentacji technicznej lub występują zmiany jednostek przedmiarowych zakładanych w umowie/ofercie. Występuje również w przypadkach rozliczeń na podstawie obmiarów, gdy w umowie na roboty budowlane strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowo-obmiarowe (ceny jednostkowe przyjmuje się na podstawie kosztorysu z umowy, a ilości robót rzeczywiście wykonane).

W kosztorysach zamiennych uwzględnia się podatek VAT.

Kosztorysy zamienne można sporządzać zarówno metodą kalkulacji uproszczonej jak też metodą kalkulacji szczegółowej.

Oferowane kosztorysy wykonywane są przy wsparciu programu NORMA PRO na podstawie cenników SEKOCENBUD oraz INTERCENBUD.