PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonywanie jest zasadnicze w przypadku planowania inwestycji w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.