PRZEDMIARY ORAZ OBMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót – jest to obliczanie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej,

Szczególne znaczenie ma wykonywanie przedmiarów robót w przypadku zamówień publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym definicja przedmiaru wygląda następująco:

„- przedmiar robót — należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;”

Obmiar robót – jest to obliczanie ilości robót, mierzonych z natury, wykonuje się go przed wykonaniem lub po wykonaniu robót,

Zarówno przedmiary jaki i obmiary robót wykonuje się według określonych zasad. Zależą one od rodzajów robót oraz warunków ich wykonywania.