ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

 • budynków: częściowe i końcowe;
 • elementów budynków i konstrukcji;
 • robót ulegających zakryciu i zanikających;
 • robót budowlanych i wykończeniowych;
 • mieszkań;

Ważniejsze przepisy, poradniki oraz dokumenty służące jako podstawy do odbiorów technicznych:

 • Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
 •  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881;
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 05/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu;
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Poradniki majstra oraz kierownika budowy itp.;
 • Polskie Normy, Eurokody;
 • Aprobaty techniczne, atesty;
 • Dokumentacje Techniczne Produktów: Deklaracje Właściwości Użytkowych, Karty Charakterystyk itp.

Odbiory techniczne obejmują najczęściej:

 • budynków: częściowe, końcowe:
  • odbiory częściowe przeprowadzane w trakcie trwania robót z danego zakresu technologicznego, bądź zakresu umowy wiążącego strony;
  • odbiory końcowe przeprowadzane każdorazowo po zakończeniu robót z danego zakresu technologicznego, bądź zakresu umowy wiążącego strony;
 • elementów budynków i konstrukcji:
  • posadowienia budynku (przygotowanie podłoża), podbudowy pod posadzki, posadzek, konstrukcji (betonowych, żelbetowych, stalowych, drewnianych), elementów murowych, izolacji (przeciwwilgociowe, cieplne ), wykończeniowych (gładzie, zabudowy G-K, płytki ceramiczne, wykładziny, parkiety, panele, powłoki malarskie, balustrady itp.);
 •  robót ulegających zakryciu i zanikających:
 • ziemnych (posadowienie, podbudowy), zbrojarskich (konstrukcji betonowych), izolacyjnych (przeciwwilgociowych, cieplnych), murowych (przez wykończeniem), konstrukcyjnych (żelbetowych, stalowych), instalatorskich (przed zakryciem), dekarskich (pokrycie dachów) itp.;
 • robót budowlanych i wykończeniowych:
 • ziemnych, fundamentowych, zbrojarskich, betonowych, murowych, ciesielskich, dekarskich, izolacyjnych (ocieplenia, izolacje przeciwwilgociowe), posadzkarskich, monterskich (okna, drzwi, ogrodzenia, bramy itp.), tynkarskich (elewacji oraz tynków wewnętrznych), malarskich, pokrywczych (podłogi, płytki ceramiczne, okładziny kamienne, panele, wykładziny), suchej zabudowy itp.
 • mieszkań:
 • sprawdzenie:
 • zgodności z dokumentacją,
 • zgodności z przepisami oraz warunkami technicznymi,
 • powierzchni,
 • ścian, sufitów: konstrukcji oraz tynków i zabudów,
 • posadzek,
 • stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów,
 • balkonów,
 • zabezpieczeń p.poż. oraz BHP,
 • wentylacji,
 • elementów wykończeniowych: glazura, panele, powłoki malarskie itp.

Każdy odbiór kończy się spisaniem protokołu.