OPINIE TECHNICZNE

Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów może być sporządzona w formie:

 • opinii technicznej,
 • opinii przedsądowej,
 • opinii sądowej,
 • ekspertyzy technicznej,

Opinia techniczna jest oceną stanu obiektu budowlanego lub jego elementu wystawioną na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

Ekspertyza techniczna natomiast jest oceną stanu obiektu budowlanego lub jego elementu popartą badaniami i wyliczeniami wytrzymałości: fundamentów, stropów, ścian, dachu, elewacji oraz innych elementów konstrukcyjnych.

Opinię techniczną oraz ekspertyzę techniczną może sporządzać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i w specjalności wynikającej z decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych..

POTRZEBA I ZASTOSOWANIE OPINII TECHNICZNYCH
Decyzję czy konieczna jest ekspertyza czy też opinia techniczna, powinna podjąć osoba z uprawnieniami budowlanymi na oględzinach zakresu, który ma zostać poddany ocenie.

Opinia techniczna może dotyczyć:

 • oceny stanu technicznego budynków, czy obiektów budowlanych, które podlegają obowiązkowi przeglądów okresowych,
 • oceny stanu technicznego budynków oraz jego elementów w tym uszkodzeń,
 • stopnia zużycia budynków,
 • oceny projektów budowlanych,
 • prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • prawidłowości zastosowania materiałów budowlanych,
 • niezgodności wykonania robót z projektem, prawem i wiedzą techniczną,
 • określenia przyczyn i skutków uszkodzeń budynków i jego elementów,
 • kwalifikacji robót budowlanych ,
 • wyceny robót budowlanych,
 • ustalenia wartości robót na potrzeby odszkodowań, roszczeń,
 • ustalania wartości rzeczywiście wykonanych robót,

 Opinie techniczne lub ekspertyzy są konieczne:

 • przy obowiązkowych, okresowych przeglądach obiektów budowlanych,
 • gdy w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji: spękania, widoczne rysy, przemieszczenia konstrukcji itp.,
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego czyli zgodnie z Art. 71 ust.1 pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami) „podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

 Opinie techniczne warto wykonać:

 • w przypadku wątpliwości technicznych w sporach przedsądowych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą,
 • przy ustaleniach wartości robót dla potrzeb odszkodowań i roszczeń finansowych,
 • przed zakupem mieszkań, domów i innych obiektów budowlanych.