SZKOLENIA BHP

Zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (z późniejszymi zmianami):

DZIAŁ DZIESIĄTY

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

USŁUGI BHP:

Szkolenia z zakresu BHP

 • szkolenia wstępne:
 • instruktaż ogólny
 • instruktaż stanowiskowy
 • szkolenia okresowe:
 • dla pracodawców oraz i innych osób kierującymi pracownikami
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2007.196.1420 § 1)

Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego

 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na określone stanowiska pracy

Przygotowanie dokumentacji BHP

 • opracowanie rejestrów zaświadczeń ukończenia szkoleń wstępnych, okresowych, badań lekarskich
 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego

Inne usługi BHP

 • opracowanie planu BiOZ
 • pomoc i doradztwo w zakresie BHP przy inwestycjach budowlanych
 • doradztwo w zakresie BHP przy opracowywaniu Projektów Budowlanych
 • pomoc i opracowywanie Planów Zapewnienia Jakości (PZJ)
 • opracowywanie i pomoc w zakresie wyposażenia pracowników w odpowiednią odzież i obuwie ochronne